Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (1-10)

Câu 1. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương là bản kinh của:

Câu 1/10

Câu 2. Bản kinh Đại thừa Trang nghiêm Bảo Vương do:

Câu 2/10

Câu 3. Đại A-tỳ ngục phát ra ánh sáng từ:

Câu 3/10

Câu 4. Cõi A-tỳ đại địa ngục được mô tả:

Câu 4/10

Câu 5. Đức Phật giới thiệu vị Thánh Quán Đại Tự Tại bồ tát:

Câu 5/10

Câu 6. Thánh Quán Đại Tự Tại Bồ tát là:

Câu 6/10

Câu 7. Cung cõi nào có Quán Tự Tại Đại Bồ-tát?

Câu 7/10

Câu 8. Theo bản kinh, người niệm Quán tự tại đại bồ tát sẽ:

Câu 8/10

Câu 9. Quán Tự Tại Bồ-tát cứu độ hữu tình với thân tướng nào?

Câu 9/10

Câu 10. Sáu chữ Đại Minh chơn ngôn là:

Câu 10/10