Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (11-20)

Câu 11. Tất cả kinh sách Phật giáo đều bắt đầu với câu:

Câu 1/10

Câu 12. Hiện diện tại pháp hội có đông đảo các:

Câu 2/10

Câu 13. Các Thiên tử cõi trời, các Long vương, Khẩn na la vương, Ngạn đạt phạ vương.... là:

Câu 3/10

Câu 14. Hàng trăm ngàn Câu chi (kotis) na khố đa (nayutas) chúng hữu tình nghĩa là:

Câu 4/10

Câu 15. Diêm ma ngục thấy địa ngục A tỳ bị phá hủy:

Câu 5/10

Câu 16. Bài kệ về Quán Âm nói:

Câu 6/10

Câu 17. Trong Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh Phật dạy cho:

Câu 7/10

Câu 18. Rời A tỳ địa ngục, Đức Quán Âm đi đến:

Câu 8/10

Câu 19. Các ngã quỷ sau khi được cứu độ:

Câu 9/10

Câu 20. Đại oai đức của Ngài Quán tự tại Quan Thế Âm bồ tát:

Câu 10/10