Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (21-30)

Câu 21. Quán tự tại Đại bồ tát trong kinh là thân:

Câu 1/10

Câu 22. Trong một kiếp quá khứ của đức Phật đã từng nghe về một vị Phật ra đời hiệu là Tỳ bát thi Như Lai. Vị đó giới thiệu về công đức oai thần của Quán tự tại đại bồ tát.

Câu 2/10

Câu 23. Quán thế âm nói với vị Trời Đại tự tại:

Câu 3/10

Câu 24. Đức Phật lại được nghe về oai thần của Đại tự tại Quán thế Âm từ:

Câu 4/10

Câu 25. Khi đức Phật giảng pháp, có hào quang chiếu khắp mười phương thế giới, xoay quanh đức phật ba vòng... đó là hiện tượng:

Câu 5/10

Câu 26. Phước đức của Quán tự tại:

Câu 6/10

Câu 27. Quán tự tại thần thông phước đức như vậy nhưng vẫn ở địa vị bồ tát vì:

Câu 7/10

Câu 28. Quán tự tại cứu độ chúng sinh bằng cách nào?

Câu 8/10

Câu 29. Quán tự tại độ cho chúng sinh:

Câu 9/10

Câu 30. Điều nào tương đối đúng với lý đạo (cách đọc kinh sách):

Câu 10/10