Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (31-40)

Câu 31. Quán đại tự tại còn được gọi là:

Câu 1/10

Câu 32. Sau khi cứu độ chúng sinh bị giam giữ tại Kim vị (đất vàng) Quán đại tự tại đi đến:

Câu 2/10

Câu 33. A tu la Vương bị giam giữ trong thiết địa (đất sắt) vì tội:

Câu 3/10

Câu 34. Quán Đại tự tại dạy cho A tu la vương:

Câu 4/10

Câu 35. A tu la vương bố thí cho kẻ hèn xấu là

Câu 5/10

Câu 36. 12 Căng già hà sa số Như Lai nghĩa là

Câu 6/10

Câu 37. Sát đế lợi là giai cấp nào của xã hội Ấn?

Câu 7/10

Câu 38. Vì sao A tu la vương bắt giết hết các gia đình của Sát Đế Lợi?

Câu 8/10

Câu 39. A tu la vương tu theo:

Câu 9/10

Câu 40. Hiện thân làm con ruồi, con ong, con heo và phi nhân là

Câu 10/10