Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (41-50)

Câu 41. Vua Trời Na la diên giả dạng Bà la môn lùn xấu:

Câu 1/10

Câu 42. Atula vương bị trúng kế của trời Na la diên vì:

Câu 2/10

Câu 43. Dưới hình dạng của một Bà la môn, trời Na la diên xin 2 dặm đất và Atula vương đã cho:

Câu 3/10

Câu 44. Câu nào không đúng với yêu cầu của Trời Na la diên

Câu 4/10

Câu 45. Atula vương đã nhận ra sai lầm của bản thân vì:

Câu 5/10

Câu 46. Quán tự tại thọ ký cho Atula vương

Câu 6/10

Câu 47. Quán đại tự tại không dạy cho Atula vương

Câu 7/10

Câu 48. Thuyết pháp cho A tu la vương xong, Quán đại tự tại đi Thuyết kinh Đại thừa Trang nghiêm Bảo Vương tại:

Câu 8/10

Câu 49. Từ chỗ các dạ xoa la sát, Quán đại tự tại hiện thân _____ đến cung trời hóa độ cho thiên tử Diệu nghiêm

Câu 9/10

Câu 50. Các vật quý báu thiên tử Diệu nghiêm cúng dường cho Quán đại tự tại là

Câu 10/10