Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (51-60)

Câu 51. Rời khỏi thiên cung, Bồ tát Quán Tự Tại đến nước Sư Tử hiện thân:

Câu 1/10

Câu 52. Đức Quán Tự tại đã thuyết pháp gì cho các La-sát nữ?

Câu 2/10

Câu 53. Đức Quán Tự Tại đến thành Ba-la-nại hóa thân __

Câu 3/10

Câu 54. Bồ tát Quán Tự Tại đã niệm câu gì cho chúng sanh tại Ba-la-nại

Câu 4/10

Câu 55. Khi qua nước Ma-dà-đà, Ngài Quán Tự Tại đã ___

Câu 5/10

Câu 56. Đức Phật giảng sáu pháp Ba-la-mật-đa, đứng đầu là:

Câu 6/10

Câu 57. Ba-la-mật-đa nghĩa là

Câu 7/10

Câu 58. Khi đọc tên của các vị Phật, Bồ tát, chư thiên, chư thần.... trong kinh:

Câu 8/10

Câu 59. Quán tự tại bồ tát đi đến đâu thì nơi đó:

Câu 9/10

Câu 60. Nghe phật nói pháp xong các bồ tát:

Câu 10/10