Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (61-70)

Câu 61. Tam ma địa là gì?

Câu 1/10

Câu 62. Có bao nhiêu môn (loại) Tam ma địa:

Câu 2/10

Câu 63. “Mỗi một lỗ chân lông đầy đủ trăm ngàn vạn Tam ma địa”. Ý nghĩa:

Câu 3/10

Câu 64. Trong một kiếp Phật làm thương buôn đã:

Câu 4/10

Câu 65. Vì sao các lái buôn được Thánh Mã Vương giúp qua bờ lại bị rơi xuống nước?

Câu 5/10

Câu 66. Người nào cứu Phật ra khỏi xứ La Sát?

Câu 6/10

Câu 67. Thánh Mã Vương chính là:

Câu 7/10

Câu 68. Các Phật, Bồ tát, ngạn đạt phạ, các tiên nhơn, các núi, hoa v.v.

Câu 8/10

Câu 69. Thiên (gods), Long (drgaon), Dược xoa (Yaksas) Ngạn đạt phạ (gandharvas), Atula (Asuras), Nghiệt-lổ noa, Khẩn-Na-la (kinnaras) và Ma-hộ-la-nga(Mahoragas) là:

Câu 9/10

Câu 70. Người thọ trì, đọc tụng, chép viết kinh còn phải làm gì để có công đức?

Câu 10/10