Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (71-80)

Câu 71. Các ngạn đạt phạ nữ không phải chịu khổ của nhân gian vì:

Câu 1/10

Câu 72. Quán Đại Tự Tại:

Câu 2/10

Câu 73. Quán tự tại không nhìn thấy mình cứu độ chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, không thấy có trí huệ, cũng không có nói pháp. Ý nghĩa:

Câu 3/10

Câu 74. Các Bồ tát đi kinh hành là:

Câu 4/10

Câu 75. Sáu chữ Đại minh Đà la ni của Quán Tự Tại Bồ tát

Câu 5/10

Câu 76. Người thọ trì sáu chữ Đại minh:

Câu 6/10

Câu 77. Liệt kê 3 điều lợi ích về việc niệm tụng sáu chữ Đại minh:

Câu 7/10

Câu 78. Trừ Cái Chướng Bồ tát nguyện lấy gì để chép viết lục tự Đại minh?

Câu 8/10

Câu 79. Phật có được Lục tự đại minh nhờ cúng dường cho Bảo Thượng Như Lai

Câu 9/10

Câu 80. Liên Hoa Thượng Như Lai nói về số lượng công đức của Lục tự đại minh là tuy nhiều như cát hay như số lúa của bốn đại châu họp lại nhưng Như Lai vẫn có thể đếm được.

Câu 10/10