Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (81-90)

Câu 81. Phật dạy Trừ Cái Chướng Bồ tát làm sao có được Lục Tự Đại Minh?

Câu 1/10

Câu 82. Trừ Cái Chướng gặp vị Pháp sư như thế nào?

Câu 2/10

Câu 83. Phật dạy Trừ Cái Chướng Bồ tát:

Câu 3/10

Câu 84. Trừ Cái Chướng Bồ tát thỉnh cầu Lục Tự Đại Minh

Câu 4/10

Câu 85. Vì sao Quán Đại Tự Tại không trao Lục Tự Đại Minh cho Trừ Cái Chướng Bồ tát mà phải qua vị Pháp sư dưới đất?

Câu 5/10

Câu 86. Trừ Cái Chướng Bồ tát sau khi nhận được Lục Tự Đại Minh:

Câu 6/10

Câu 87. Trừ Cái Chướng Bồ tát cuối cùng nghe lời pháp sư mang vật phẩm cúng dường cho ai?

Câu 7/10

Câu 88. Khi vị Pháp sư từ chối cúng dường vì cho rằng lễ vật cúng dường chưa xứng đáng thì Trừ Cái Chướng Bồ tát đã làm việc gì?

Câu 8/10

Câu 89. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương dạy người tu:

Câu 9/10

Câu 90. Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ-tát nắm chân Pháp sư mà bạch rằng: Tôi nay khao khát ......, nguyện cầu ban cho pháp vị, nay tôi chưa được Chánh đẳng Bồ-đề khiến được an trụ pháp chủng Bồ-đề

Câu 10/10