Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương kinh (Đầy đủ)

Kinh sách: ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

1. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương là bản kinh của:

Câu 1/90

2. Bản kinh Đại thừa Trang nghiêm Bảo Vương do:

Câu 2/90

3. Đại A-tỳ ngục phát ra ánh sáng từ:

Câu 3/90

4. Cõi A-tỳ đại địa ngục được mô tả:

Câu 4/90

5. Đức Phật giới thiệu vị Thánh Quán Đại Tự Tại bồ tát:

Câu 5/90

6. Thánh Quán Đại Tự Tại Bồ tát là:

Câu 6/90

7. Cung cõi nào có Quán Tự Tại Đại Bồ-tát?

Câu 7/90

8. Theo bản kinh, người niệm Quán tự tại đại bồ tát sẽ:

Câu 8/90

9. Quán Tự Tại Bồ-tát cứu độ hữu tình với thân tướng nào?

Câu 9/90

10. Sáu chữ Đại Minh chơn ngôn là:

Câu 10/90

11. Tất cả kinh sách Phật giáo đều bắt đầu với câu:

Câu 11/90

12. Hiện diện tại pháp hội có đông đảo các:

Câu 12/90

13. Các Thiên tử cõi trời, các Long vương, Khẩn na la vương, Ngạn đạt phạ vương.... là:

Câu 13/90

14. Hàng trăm ngàn Câu chi (kotis) na khố đa (nayutas) chúng hữu tình nghĩa là:

Câu 14/90

15. Diêm ma ngục thấy địa ngục A tỳ bị phá hủy:

Câu 15/90

16. Bài kệ về Quán Âm nói:

Câu 16/90

17. Trong Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh Phật dạy cho:

Câu 17/90

18. Rời A tỳ địa ngục, Đức Quán Âm đi đến:

Câu 18/90

19. Các ngã quỷ sau khi được cứu độ:

Câu 19/90

20. Đại oai đức của Ngài Quán tự tại Quan Thế Âm bồ tát:

Câu 20/90

21. Quán tự tại Đại bồ tát trong kinh là thân:

Câu 21/90

22. Trong một kiếp quá khứ của đức Phật đã từng nghe về một vị Phật ra đời hiệu là Tỳ bát thi Như Lai. Vị đó giới thiệu về công đức oai thần của Quán tự tại đại bồ tát.

Câu 22/90

23. Quán thế âm nói với vị Trời Đại tự tại:

Câu 23/90

24. Đức Phật lại được nghe về oai thần của Đại tự tại Quán thế Âm từ:

Câu 24/90

25. Khi đức Phật giảng pháp, có hào quang chiếu khắp mười phương thế giới, xoay quanh đức phật ba vòng... đó là hiện tượng:

Câu 25/90

26. Phước đức của Quán tự tại:

Câu 26/90

27. Quán tự tại thần thông phước đức như vậy nhưng vẫn ở địa vị bồ tát vì:

Câu 27/90

28. Quán tự tại cứu độ chúng sinh bằng cách nào?

Câu 28/90

29. Quán tự tại độ cho chúng sinh:

Câu 29/90

30. Điều nào tương đối đúng với lý đạo (cách đọc kinh sách):

Câu 30/90

31. Quán đại tự tại còn được gọi là:

Câu 31/90

32. Sau khi cứu độ chúng sinh bị giam giữ tại Kim vị (đất vàng) Quán đại tự tại đi đến:

Câu 32/90

33. A tu la Vương bị giam giữ trong thiết địa (đất sắt) vì tội:

Câu 33/90

34. Quán Đại tự tại dạy cho A tu la vương:

Câu 34/90

35. A tu la vương bố thí cho kẻ hèn xấu là

Câu 35/90

36. 12 Căng già hà sa số Như Lai nghĩa là

Câu 36/90

37. Sát đế lợi là giai cấp nào của xã hội Ấn?

Câu 37/90

38. Vì sao A tu la vương bắt giết hết các gia đình của Sát Đế Lợi?

Câu 38/90

39. A tu la vương tu theo:

Câu 39/90

40. Hiện thân làm con ruồi, con ong, con heo và phi nhân là

Câu 40/90

41. Vua Trời Na la diên giả dạng Bà la môn lùn xấu:

Câu 41/90

42. Atula vương bị trúng kế của trời Na la diên vì:

Câu 42/90

43. Dưới hình dạng của một Bà la môn, trời Na la diên xin 2 dặm đất và Atula vương đã cho:

Câu 43/90

44. Câu nào không đúng với yêu cầu của Trời Na la diên

Câu 44/90

45. Atula vương đã nhận ra sai lầm của bản thân vì:

Câu 45/90

46. Quán tự tại thọ ký cho Atula vương

Câu 46/90

47. Quán đại tự tại không dạy cho Atula vương

Câu 47/90

48. Thuyết pháp cho A tu la vương xong, Quán đại tự tại đi Thuyết kinh Đại thừa Trang nghiêm Bảo Vương tại:

Câu 48/90

49. Từ chỗ các dạ xoa la sát, Quán đại tự tại hiện thân _____ đến cung trời hóa độ cho thiên tử Diệu nghiêm

Câu 49/90

50. Các vật quý báu thiên tử Diệu nghiêm cúng dường cho Quán đại tự tại là

Câu 50/90

51. Rời khỏi thiên cung, Bồ tát Quán Tự Tại đến nước Sư Tử hiện thân:

Câu 51/90

52. Đức Quán Tự tại đã thuyết pháp gì cho các La-sát nữ?

Câu 52/90

53. Đức Quán Tự Tại đến thành Ba-la-nại hóa thân __

Câu 53/90

54. Bồ tát Quán Tự Tại đã niệm câu gì cho chúng sanh tại Ba-la-nại

Câu 54/90

55. Khi qua nước Ma-dà-đà, Ngài Quán Tự Tại đã ___

Câu 55/90

56. Đức Phật giảng sáu pháp Ba-la-mật-đa, đứng đầu là:

Câu 56/90

57. Ba-la-mật-đa nghĩa là

Câu 57/90

58. Khi đọc tên của các vị Phật, Bồ tát, chư thiên, chư thần.... trong kinh:

Câu 58/90

59. Quán tự tại bồ tát đi đến đâu thì nơi đó:

Câu 59/90

60. Nghe phật nói pháp xong các bồ tát:

Câu 60/90

61. Tam ma địa là gì?

Câu 61/90

62. Có bao nhiêu môn (loại) Tam ma địa:

Câu 62/90

63. “Mỗi một lỗ chân lông đầy đủ trăm ngàn vạn Tam ma địa”. Ý nghĩa:

Câu 63/90

64. Trong một kiếp Phật làm thương buôn đã:

Câu 64/90

65. Vì sao các lái buôn được Thánh Mã Vương giúp qua bờ lại bị rơi xuống nước?

Câu 65/90

66. Người nào cứu Phật ra khỏi xứ La Sát?

Câu 66/90

67. Thánh Mã Vương chính là:

Câu 67/90

68. Các Phật, Bồ tát, ngạn đạt phạ, các tiên nhơn, các núi, hoa v.v.

Câu 68/90

69. Thiên (gods), Long (drgaon), Dược xoa (Yaksas) Ngạn đạt phạ (gandharvas), Atula (Asuras), Nghiệt-lổ noa, Khẩn-Na-la (kinnaras) và Ma-hộ-la-nga(Mahoragas) là:

Câu 69/90

70. Người thọ trì, đọc tụng, chép viết kinh còn phải làm gì để có công đức?

Câu 70/90

71. Các ngạn đạt phạ nữ không phải chịu khổ của nhân gian vì:

Câu 71/90

72. Quán Đại Tự Tại:

Câu 72/90

73. Quán tự tại không nhìn thấy mình cứu độ chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, không thấy có trí huệ, cũng không có nói pháp. Ý nghĩa:

Câu 73/90

74. Các Bồ tát đi kinh hành là:

Câu 74/90

75. Sáu chữ Đại minh Đà la ni của Quán Tự Tại Bồ tát

Câu 75/90

76. Người thọ trì sáu chữ Đại minh:

Câu 76/90

77. Liệt kê 3 điều lợi ích về việc niệm tụng sáu chữ Đại minh:

Câu 77/90

78. Trừ Cái Chướng Bồ tát nguyện lấy gì để chép viết lục tự Đại minh?

Câu 78/90

79. Phật có được Lục tự đại minh nhờ cúng dường cho Bảo Thượng Như Lai

Câu 79/90

80. Liên Hoa Thượng Như Lai nói về số lượng công đức của Lục tự đại minh là tuy nhiều như cát hay như số lúa của bốn đại châu họp lại nhưng Như Lai vẫn có thể đếm được.

Câu 80/90

81. Phật dạy Trừ Cái Chướng Bồ tát làm sao có được Lục Tự Đại Minh?

Câu 81/90

82. Trừ Cái Chướng gặp vị Pháp sư như thế nào?

Câu 82/90

83. Phật dạy Trừ Cái Chướng Bồ tát:

Câu 83/90

84. Trừ Cái Chướng Bồ tát thỉnh cầu Lục Tự Đại Minh

Câu 84/90

85. Vì sao Quán Đại Tự Tại không trao Lục Tự Đại Minh cho Trừ Cái Chướng Bồ tát mà phải qua vị Pháp sư dưới đất?

Câu 85/90

86. Trừ Cái Chướng Bồ tát sau khi nhận được Lục Tự Đại Minh:

Câu 86/90

87. Trừ Cái Chướng Bồ tát cuối cùng nghe lời pháp sư mang vật phẩm cúng dường cho ai?

Câu 87/90

88. Khi vị Pháp sư từ chối cúng dường vì cho rằng lễ vật cúng dường chưa xứng đáng thì Trừ Cái Chướng Bồ tát đã làm việc gì?

Câu 88/90

89. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương dạy người tu:

Câu 89/90

90. Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ-tát nắm chân Pháp sư mà bạch rằng: Tôi nay khao khát ......, nguyện cầu ban cho pháp vị, nay tôi chưa được Chánh đẳng Bồ-đề khiến được an trụ pháp chủng Bồ-đề

Câu 90/90


 

Làm lại