Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (1-10)

Câu 1. Mật giáo là:

Câu 1/10

Câu 2. Giáo chủ của Mật giáo là:

Câu 2/10

Câu 3. Tam thân Phật:

Câu 3/10

Câu 4. Thần lực (adhistana) là gì:

Câu 4/10

Câu 5. Điểm đạo còn được gọi là:

Câu 5/10

Câu 6. Lục độ Ba la mật là:

Câu 6/10

Câu 7. Mục tiêu tu tập Mật giáo là:

Câu 7/10

Câu 8. Khi nghiên cứu các kinh sách ta nên:

Câu 8/10

Câu 9. Sự tiến triển tâm linh được biểu hiện bởi:

Câu 9/10

Câu 10. Để đạt được sự mong cầu hành giả Mật Tông Thiên Đình:

Câu 10/10