Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (11-20)

Câu 11. ….. ghi lại hành trình của Thiện tài đồng tử

Câu 1/10

Câu 12. Thiện tài đồng tử nhìn thấy lầu các bao la là nhờ:

Câu 2/10

Câu 13. Các ký hiệu tạo pháp thuật:

Câu 3/10

Câu 14. Phương tiện của Mật giáo giúp hành giả tu tập chứng phật quả:

Câu 4/10

Câu 15. Mật tông cho rằng có 2 loại giáo pháp:

Câu 5/10

Câu 16. Giáo lý của Đức Thích Ca thuộc về:

Câu 6/10

Câu 17. Kinh Đại Nhật có nói:

Câu 7/10

Câu 18. Trên tất cả chư tôn Mật Giáo thờ phượng:

Câu 8/10

Câu 19. Linh Phù:

Câu 9/10

Câu 20. Linh phù là một vũ trụ thu hẹp với …… ngự trên trước và chung quanh là…..

Câu 10/10