Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (21-30)

Câu 21. Mật giáo trong thời kỳ ….. chư sư theo lệnh của ….. truyền lá Thiên thơ để chứng minh sự hiện hữu của các Thánh thần

Câu 1/10

Câu 22. Lá Thiên thơ căn bản của Mật Giáo tượng trưng

Câu 2/10

Câu 23. Ngũ chi của tôn giáo trong vũ trụ:

Câu 3/10

Câu 24. Truyền thuyết Quan Âm Hóa ngự Lam là diễn tả ý nghĩa:

Câu 4/10

Câu 25. Mật Giáo cho rằng Đại Nhật Như Lai không có hình tướng và không có thuyết pháp

Câu 5/10

Câu 26. Tam Mật của Đức Đại Nhật sẽ được khai mở cho hành giả qua:

Câu 6/10

Câu 27. Đức Đại Nhật Như Lai (Mahavairocana) truyền giáo cho

Câu 7/10

Câu 28. Khi làm phép điểm đạo

Câu 8/10

Câu 29. Pháp thân Đức Đại Nhật đồng nghĩa với:

Câu 9/10

Câu 30. Nguyên lý nền tảng của tất cả tôn giáo, là căn bản của tất cả khoa học:

Câu 10/10