Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (31-40)

Câu 31. Mật giáo xuất phát từ:

Câu 1/10

Câu 32. Bậc Thầy, Tổ của Tám Tông phái đại thừa:

Câu 2/10

Câu 33. Ngài Kim Cang Bồ Tát đã nhận quán đảnh từ:

Câu 3/10

Câu 34. Vị tổ thứ nhất là ai:

Câu 4/10

Câu 35. Vị tổ thứ hai là:

Câu 5/10

Câu 36. Lá Thiên Thơ là:

Câu 6/10

Câu 37. Pháp thân Phật là:

Câu 7/10

Câu 38. Báo thân Phật là:

Câu 8/10

Câu 39. Hóa thân Phật là:

Câu 9/10

Câu 40. Phật giáo tiểu thừa hay Nam Tông Phật giáo phát triển tại những nước nào:

Câu 10/10