Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (41-50)

Câu 41. Hai bộ kinh quan trọng của Mật giáo là:

Câu 1/10

Câu 42. Kinh sách Mật giáo là thuộc về:

Câu 2/10

Câu 43. Nguồn gốc của Mật giáo:

Câu 3/10

Câu 44. Kim cang Thừa nằm trong

Câu 4/10

Câu 45. Vì sao gọi là Kim Cang?

Câu 5/10

Câu 46. Nalanda là:

Câu 6/10

Câu 47. Các cao tăng hoằng truyền Mật pháp tại các nước đều xuất phát tại Nalanda

Câu 7/10

Câu 48. Mật giáo tại Ấn độ được truyền sang các xứ hướng bắc:

Câu 8/10

Câu 49. Trước khi Mật giáo được truyền sang Tây Tạng:

Câu 9/10

Câu 50. Công cuộc hoằng hoá phật pháp lần đầu tiên tại Tây Tạng được thành công rực rỡ

Câu 10/10