Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (51-60)

Câu 51. Mật tông ở Ấn Độ bắt nguồn từ:

Câu 1/10

Câu 52. Mandala (đàn hay đạo tràng) là:

Câu 2/10

Câu 53. Để đạt sự linh ứng, khi hành lễ bắt buộc phải có Mandala và nghi thức bày biện tôn tượng trang nghiêm đầy đủ theo kinh điển

Câu 3/10

Câu 54. Hai cao tăng Ấn độ Antarakshita và Padma Sambhava đến Tây tạng truyền giáo vào thế kỷ thứ 8

Câu 4/10

Câu 55. Phật giáo Tây tạng bắt đầu suy vi vào thế kỷ thư 14 vì

Câu 5/10

Câu 56. ..... Chấn chỉnh lại Phật giáo Tây tạng và lập ra Lạt ma giáo

Câu 6/10

Câu 57. Giữa thế chiến I và II, Phật giáo Tây tạng

Câu 7/10

Câu 58. Đệ nhất sư tổ của phái Kargyutpa (ca nhĩ cư) tu theo triết lý Đại Thủ Ấn là

Câu 8/10

Câu 59. Marpa là người Tây tạng đến Ấn độ thọ giáo với.... và trở về nước lập ra phái.....

Câu 9/10

Câu 60. ....là một trong bốn đại đệ tử của Marpa, 15 tuổi đã học huyền thuật

Câu 10/10