Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (61-70)

Câu 61. Phái Thuần Mật đến Trung Hoa với 3 vị pháp sư đầu tiên vào thời

Câu 1/10

Câu 62. Pháp sư Ấn Độ, người từng là vua Orissa, đến Trung Hoa truyền giáo, và được phong làm Quốc sư:

Câu 2/10

Câu 63. .... và đệ tử xuất sắc nhất của ông là .... đến Trường An truyền đạo

Câu 3/10

Câu 64. Quốc sư người Ấn Độ của ba triều vua Đường, người dịch bộ kinh Kim Cang Đảnh:

Câu 4/10

Câu 65. Những Bản kinh Mật tông chính được lưu truyền vào Trung Hoa là gì?

Câu 5/10

Câu 66. 2 bộ kinh Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới được viết ra bởi

Câu 6/10

Câu 67. Đệ tử của cả Thiện Vô Uý và Kim Cang Trí được vua Đường Huyền Tông phong làm quốc sư

Câu 7/10

Câu 68. Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới là

Câu 8/10

Câu 69. Thai tạng giới mandala (mạn đà la) và Kim Cang giới mạn đà la

Câu 9/10

Câu 70. "Biểu tượng về trí tuệ, trí dụng sắc bén của Đại Nhật Như lai làm hiện rõ chân lý thật tướng"...:

Câu 10/10