Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (71-80)

Câu 71. Chú Đại bi chư sư và phật tử thường trì tụng thuộc…

Câu 1/10

Câu 72. Các pháp sư Ấn Độ truyền Mật Tông đến khu vực Đông Nam Á cũng đồng thời điểm với sự truyền bá tại Tây Tạng và Trung Hoa

Câu 2/10

Câu 73. Nền đạo cổ truyền tại các nước Đông Nam Á là

Câu 3/10

Câu 74. Vị đầu tiên truyền đạo Phật sang Tích Lan là?

Câu 4/10

Câu 75. Chư sư tu Mật tông tại VN tuy đạt được nhiều thần lực nhưng không thể làm lễ quán đảnh cho đại đa số vì?

Câu 5/10

Câu 76. Thập chú và Đại bi chú là

Câu 6/10

Câu 77. Mặc dù tụng đọc Thập chú và đại bi chú hằng ngày trong chùa, nhưng các chư tăng và phật tử vẫn:

Câu 7/10

Câu 78. Người tu nếu thật sự có tâm đạo bền vững, đạo hạnh trong sáng, nguyện lực độ tha tương ứng với hạnh nguyện của bồ tát

Câu 8/10

Câu 79. Thượng toạ Thích Viên Đức dịch thuật hơn 100 bản kinh Mật giáo, đạt được nhiều năng lực kỳ bí và truyền bá phép quán đảnh của Mật giáo

Câu 9/10

Câu 80. Nếu không có tâm ấn thì người tu mật tông cũng không khác với người tu hiển giáo.

Câu 10/10