Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (81-90)

Câu 81. Giáo tướng và sự tướng trong mật giáo là:

Câu 1/10

Câu 82. Tôn giáo chính của Nhật bản trước khi Mật giáo được truyền sang

Câu 2/10

Câu 83. Vào thời Phật giáo Bình An:

Câu 3/10

Câu 84. Mật giáo được truyền sang Nhật bản bởi hai vị:

Câu 4/10

Câu 85. Vào Thời đại Nại Lương đã có bao nhiêu giáo phái Phật giáo?

Câu 5/10

Câu 86. Hai phái Mật giáo tại Nhật là

Câu 6/10

Câu 87. Đông Mật và Thai mật khác nhau về giáo tướng (giáo lý) và giống nhau về sự tướng

Câu 7/10

Câu 88. Ngày nay Chơn ngôn tông của Hoằng pháp đại sư (Không Hải) tại Nhật có:

Câu 8/10

Câu 89. Thiên thai tông Phật giáo trên núi Tỉ Duệ là nơi dung hội tất cả các tông phái đạo Phật thời đó.

Câu 9/10

Câu 90. Mật tông tại Nhật có rất nhiều tín đồ thuộc

Câu 10/10