Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (91-100)

Câu 91. Phần Mật bộ trong Bộ đại tạng kinh do các pháp sư Trung Hoa:

Câu 1/10

Câu 92. 3 bộ kinh quan trọng trình bày gần đầy đủ tôn chỉ và giáo lý căn bản của Mật giáo:

Câu 2/10

Câu 93. Giảng thuyết về Mandala nằm trong bộ kinh

Câu 3/10

Câu 94. Phái Thai Tạng giới bắt nguồn từ kinh

Câu 4/10

Câu 95. Phái Kim Cang giới bắt nguồn từ kinh

Câu 5/10

Câu 96. Các bộ kinh Mật giáo được đúc kết trong Mật tạng

Câu 6/10

Câu 97. Lý thuyết của Mật tông xem bản thể chơn thật của vũ trụ là

Câu 7/10

Câu 98. Vũ trụ vạn hữu, tuy có muôn hình vạn trạng rộng lớn bao la nhưng đều có chung một lý tánh, lý tánh đó còn gọi là

Câu 8/10

Câu 99. Lục đại và ba phương diện Thể, Tướng, Dụng

Câu 9/10

Câu 100. Lý tánh của vũ trụ, năng lực huyền nhiệm đằng sau sinh hoạt của lục đại và thể tướng dụng, có thể nhận thấy qua quan sát:

Câu 10/10