Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược – Phần 1 (Đầy đủ)

Kinh sách: MẬT TÔNG TINH HOA YẾU LƯỢC – Cư sĩ Triệu Phước

1. Mật giáo là:

Câu 1/100

2. Giáo chủ của Mật giáo là:

Câu 2/100

3. Tam thân Phật:

Câu 3/100

4. Thần lực (adhistana) là gì:

Câu 4/100

5. Điểm đạo còn được gọi là:

Câu 5/100

6. Lục độ Ba la mật là:

Câu 6/100

7. Mục tiêu tu tập Mật giáo là:

Câu 7/100

8. Khi nghiên cứu các kinh sách ta nên:

Câu 8/100

9. Sự tiến triển tâm linh được biểu hiện bởi:

Câu 9/100

10. Để đạt được sự mong cầu hành giả Mật Tông Thiên Đình:

Câu 10/100

11. ….. ghi lại hành trình của Thiện tài đồng tử

Câu 11/100

12. Thiện tài đồng tử nhìn thấy lầu các bao la là nhờ:

Câu 12/100

13. Các ký hiệu tạo pháp thuật:

Câu 13/100

14. Phương tiện của Mật giáo giúp hành giả tu tập chứng phật quả:

Câu 14/100

15. Mật tông cho rằng có 2 loại giáo pháp:

Câu 15/100

16. Giáo lý của Đức Thích Ca thuộc về:

Câu 16/100

17. Kinh Đại Nhật có nói:

Câu 17/100

18. Trên tất cả chư tôn Mật Giáo thờ phượng:

Câu 18/100

19. Linh Phù:

Câu 19/100

20. Linh phù là một vũ trụ thu hẹp với …… ngự trên trước và chung quanh là…..

Câu 20/100

21. Mật giáo trong thời kỳ ….. chư sư theo lệnh của ….. truyền lá Thiên thơ để chứng minh sự hiện hữu của các Thánh thần

Câu 21/100

22. Lá Thiên thơ căn bản của Mật Giáo tượng trưng

Câu 22/100

23. Ngũ chi của tôn giáo trong vũ trụ:

Câu 23/100

24. Truyền thuyết Quan Âm Hóa ngự Lam là diễn tả ý nghĩa:

Câu 24/100

25. Mật Giáo cho rằng Đại Nhật Như Lai không có hình tướng và không có thuyết pháp

Câu 25/100

26. Tam Mật của Đức Đại Nhật sẽ được khai mở cho hành giả qua:

Câu 26/100

27. Đức Đại Nhật Như Lai (Mahavairocana) truyền giáo cho

Câu 27/100

28. Khi làm phép điểm đạo

Câu 28/100

29. Pháp thân Đức Đại Nhật đồng nghĩa với:

Câu 29/100

30. Nguyên lý nền tảng của tất cả tôn giáo, là căn bản của tất cả khoa học:

Câu 30/100

31. Mật giáo xuất phát từ:

Câu 31/100

32. Bậc Thầy, Tổ của Tám Tông phái đại thừa:

Câu 32/100

33. Ngài Kim Cang Bồ Tát đã nhận quán đảnh từ:

Câu 33/100

34. Vị tổ thứ nhất là ai:

Câu 34/100

35. Vị tổ thứ hai là:

Câu 35/100

36. Lá Thiên Thơ là:

Câu 36/100

37. Pháp thân Phật là:

Câu 37/100

38. Báo thân Phật là:

Câu 38/100

39. Hóa thân Phật là:

Câu 39/100

40. Phật giáo tiểu thừa hay Nam Tông Phật giáo phát triển tại những nước nào:

Câu 40/100

41. Hai bộ kinh quan trọng của Mật giáo là:

Câu 41/100

42. Kinh sách Mật giáo là thuộc về:

Câu 42/100

43. Nguồn gốc của Mật giáo:

Câu 43/100

44. Kim cang Thừa nằm trong

Câu 44/100

45. Vì sao gọi là Kim Cang?

Câu 45/100

46. Nalanda là

Câu 46/100

47. Các cao tăng hoằng truyền Mật pháp tại các nước đều xuất phát tại Nalanda

Câu 47/100

48. Mật giáo tại Ấn độ được truyền sang các xứ hướng bắc:

Câu 48/100

49. Trước khi Mật giáo được truyền sang Tây Tạng:

Câu 49/100

50. Công cuộc hoằng hoá phật pháp lần đầu tiên tại Tây Tạng được thành công rực rỡ

Câu 50/100

51. Mật tông ở Ấn Độ bắt nguồn từ:

Câu 51/100

52. Mandala (đàn hay đạo tràng) là:

Câu 52/100

53. Để đạt sự linh ứng, khi hành lễ bắt buộc phải có Mandala và nghi thức bày biện tôn tượng trang nghiêm đầy đủ theo kinh điển

Câu 53/100

54. Hai cao tăng Ấn độ Antarakshita và Padma Sambhava đến Tây tạng truyền giáo vào thế kỷ thứ 8

Câu 54/100

55. Phật giáo Tây tạng bắt đầu suy vi vào thế kỷ thư 14 vì

Câu 55/100

56. ..... Chấn chỉnh lại Phật giáo Tây tạng và lập ra Lạt ma giáo

Câu 56/100

57. Giữa thế chiến I và II, Phật giáo Tây tạng

Câu 57/100

58. Đệ nhất sư tổ của phái Kargyutpa (ca nhĩ cư) tu theo triết lý Đại Thủ Ấn là

Câu 58/100

59. Marpa là người Tây tạng đến Ấn độ thọ giáo với.... và trở về nước lập ra phái.....

Câu 59/100

60. ....là một trong bốn đại đệ tử của Marpa, 15 tuổi đã học huyền thuật

Câu 60/100

61. Phái Thuần Mật đến Trung Hoa với 3 vị pháp sư đầu tiên vào thời

Câu 61/100

62. Pháp sư Ấn Độ, người từng là vua Orissa, đến Trung Hoa truyền giáo, và được phong làm Quốc sư:

Câu 62/100

63. .... và đệ tử xuất sắc nhất của ông là .... đến Trường An truyền đạo

Câu 63/100

64. Quốc sư người Ấn Độ của ba triều vua Đường, người dịch bộ kinh Kim Cang Đảnh:

Câu 64/100

65. Những Bản kinh Mật tông chính được lưu truyền vào Trung Hoa là gì?

Câu 65/100

66. 2 bộ kinh Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới được viết ra bởi

Câu 66/100

67. Đệ tử của cả Thiện Vô Uý và Kim Cang Trí được vua Đường Huyền Tông phong làm quốc sư

Câu 67/100

68. Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới là

Câu 68/100

69. Thai tạng giới mandala (mạn đà la) và Kim Cang giới mạn đà la

Câu 69/100

70. "Biểu tượng về trí tuệ, trí dụng sắc bén của Đại Nhật Như lai làm hiện rõ chân lý thật tướng"...:

Câu 70/100

71. Chú Đại bi chư sư và phật tử thường trì tụng thuộc…

Câu 71/100

72. Các pháp sư Ấn Độ truyền Mật Tông đến khu vực Đông Nam Á cũng đồng thời điểm với sự truyền bá tại Tây Tạng và Trung Hoa

Câu 72/100

73. Nền đạo cổ truyền tại các nước Đông Nam Á là

Câu 73/100

74. Vị đầu tiên truyền đạo Phật sang Tích Lan là?

Câu 74/100

75. Chư sư tu Mật tông tại VN tuy đạt được nhiều thần lực nhưng không thể làm lễ quán đảnh cho đại đa số vì?

Câu 75/100

76. Thập chú và Đại bi chú là

Câu 76/100

77. Mặc dù tụng đọc Thập chú và đại bi chú hằng ngày trong chùa, nhưng các chư tăng và phật tử vẫn:

Câu 77/100

78. Người tu nếu thật sự có tâm đạo bền vững, đạo hạnh trong sáng, nguyện lực độ tha tương ứng với hạnh nguyện của bồ tát

Câu 78/100

79. Thượng toạ Thích Viên Đức dịch thuật hơn 100 bản kinh Mật giáo, đạt được nhiều năng lực kỳ bí và truyền bá phép quán đảnh của Mật giáo

Câu 79/100

80. Nếu không có tâm ấn thì người tu mật tông cũng không khác với người tu hiển giáo.

Câu 80/100

81. Giáo tướng và sự tướng trong mật giáo là:

Câu 81/100

82. Tôn giáo chính của Nhật bản trước khi Mật giáo được truyền sang

Câu 82/100

83. Vào thời Phật giáo Bình An:

Câu 83/100

84. Mật giáo được truyền sang Nhật bản bởi hai vị:

Câu 84/100

85. Vào Thời đại Nại Lương đã có bao nhiêu giáo phái Phật giáo?

Câu 85/100

86. Hai phái Mật giáo tại Nhật là

Câu 86/100

87. Đông Mật và Thai mật khác nhau về giáo tướng (giáo lý) và giống nhau về sự tướng

Câu 87/100

88. Ngày nay Chơn ngôn tông của Hoằng pháp đại sư (Không Hải) tại Nhật có:

Câu 88/100

89. Thiên thai tông Phật giáo trên núi Tỉ Duệ là nơi dung hội tất cả các tông phái đạo Phật thời đó.

Câu 89/100

90. Mật tông tại Nhật có rất nhiều tín đồ thuộc

Câu 90/100

91. Phần Mật bộ trong Bộ đại tạng kinh do các pháp sư Trung Hoa:

Câu 91/100

92. 3 bộ kinh quan trọng trình bày gần đầy đủ tôn chỉ và giáo lý căn bản của Mật giáo:

Câu 92/100

93. Giảng thuyết về Mandala nằm trong bộ kinh

Câu 93/100

94. Phái Thai Tạng giới bắt nguồn từ kinh

Câu 94/100

95. Phái Kim Cang giới bắt nguồn từ kinh

Câu 95/100

96. Các bộ kinh Mật giáo được đúc kết trong Mật tạng

Câu 96/100

97. Lý thuyết của Mật tông xem bản thể chơn thật của vũ trụ là

Câu 97/100

98. Vũ trụ vạn hữu, tuy có muôn hình vạn trạng rộng lớn bao la nhưng đều có chung một lý tánh, lý tánh đó còn gọi là

Câu 98/100

99. Lục đại và ba phương diện Thể, Tướng, Dụng

Câu 99/100

100. Lý tánh của vũ trụ, năng lực huyền nhiệm đằng sau sinh hoạt của lục đại và thể tướng dụng, có thể nhận thấy qua quan sát:

Câu 100/100


 

Làm lại