Phong Thần và Huyền bí học – Phần 3 (41-50)

Câu 41. Tiểu Thừa chủ trương:

Câu 1/10

Câu 42. Xét ra phương pháp tu để đạt giải thoát của Tiểu Thừa....

Câu 2/10

Câu 43. Một số nhà phê bình cho rằng Phật giáo là chủ thuyết bi quan cao độ:

Câu 3/10

Câu 44. Tiểu Thừa quan niệm phải..... để đạt giải thoát:

Câu 4/10

Câu 45. Phật dạy phải tu diệt ngã, nhưng đoạn kinh nào cho thấy sự ngạo mạn của tu sĩ Tiểu Thừa?
Điền vào chỗ trống:
"Trên thế gian nầy kể cả ______ không ai có thể so sánh với Như lai...."
"Trên thế gian nầy, ta không thấy ai dầu là ______, có sự giải thoát cao thượng hơn Ta."

Câu 5/10

Câu 46. Bậc thánh trí là người:

Câu 6/10

Câu 47. Giáo hội Phật giáo Tăng già (sangha) là gì?

Câu 7/10

Câu 48. Đức Phật dạy bà Gotami dâng bộ y bà đã may cho đức Phật lên cho Tăng già. Câu chuyện nầy nói lên:

Câu 8/10

Câu 49. Chọn câu không đúng: Dưới mắt của Đại Thừa, Tu sĩ Tiểu Thừa:

Câu 9/10

Câu 50. Đại thừa sửa sai Tiểu Thừa thế nào về sự đề cao Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là Chân lý cao thượng?
(đáp trong vòng 20 từ)

Câu 10/10