Phong Thần và Huyền bí học – Phần 3 (51-60)

Câu 51. Chọn câu không phải giáo lý của Tiểu Thừa:

Câu 1/10

Câu 52. Ý nghĩa: Phiền não là gốc bồ đề:

Câu 2/10

Câu 53. Chọn câu không đúng về ý nghĩa của Sinh tử là Niết Bàn

Câu 3/10

Câu 54. Đại thừa Phật giáo nói có rất nhiều Cổ Phật không an hưởng thú vui Niết Bàn mà vẫn còn đi độ chúng sanh là để:

Câu 4/10

Câu 55. Đại thừa Phật giáo khuyên tu sĩ phật giáo phải trả cho xong bốn nợ trước khi muốn giải thoát. Bốn nợ đó là...

Câu 5/10

Câu 56. Theo Đại Thừa Phật Giáo, hàng đại đệ tử của đức Phật như Xá lợi Phất và chư đại Thanh Văn Tăng đều đã đắc đạo thành Phật.

Câu 6/10

Câu 57. Khi Phật nói kinh Pháp Hoa, có năm ngàn đệ tử đã rời bỏ pháp hội, Đại thừa gọi năm ngàn đệ tử này là:

Câu 7/10

Câu 58. Định nghĩa tăng thượng mạn (không quá 25 từ): ___

Câu 8/10

Câu 59. Điều nào không phải giáo lý của Đại Thừa:

Câu 9/10

Câu 60. Các tu sĩ lập gia đình sống như người bình thường không thể nào đắc đạo hay hoằng dương đạo pháp thành công.

Câu 10/10