Phong Thần và Huyền bí học – Phần 3 (61-70)

Câu 61. Đạo sư nào có vợ và là người đầu tiên hoằng dương Phật phát thành công tại Tây Tạng?

Câu 1/10

Câu 62. Bậc thầy vĩ đại nhất tông phái Kargyutpa (Ca nhĩ cư), là người đã tuyệt dục tính.

Câu 2/10

Câu 63. Tại Trung hoa có Tế Điên hòa thượng ___ mà pháp thuật cao thâm, được xem như một vị A la Hán:

Câu 3/10

Câu 64. Tại Nhật, Chơn Loan tổ sư của Tịnh độ chơn Tông lập gia đình theo lời dạy của đức Quan thế âm, để nói lên điều gì? (ngắn gọn trong vòng 15 từ tối đa)

Câu 4/10

Câu 65. Cứu cánh tu hành của hàng thánh nhân:

Câu 5/10

Câu 66. Giới luật bất di dịch của Tiểu thừa lẫn Đại thừa là độc thân tịnh hạnh

Câu 6/10

Câu 67. Theo Thiên Chúa giáo thì người tin vào thiên chúa sẽ được _____ và người vô thần, bất lương sẽ bị ____

Câu 7/10

Câu 68. Lý do con người hoài nghi về tiêu chuẩn thiện ác của tôn giáo:

Câu 8/10

Câu 69. Con người có thể khám phá được toàn bộ vũ trụ vật chất và toàn bộ thế giới siêu hình.

Câu 9/10

Câu 70. Việc chiêu họa tác phúc của Thần linh:

Câu 10/10